Terms & Conditions

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดก่อนการใช้การใช้บริการ โดยการเข้าถึงการใช้บริการในเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะผูกพันธ์โดย เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หากท่านไม่ยอมรับหรือปฏิเสธที่จะผูกพันตามเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดขอท่านโปรดยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ “ข้อกำหนด”ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ drpuuclinic ซึ่งรวมถึงหน้าทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ รวมเรียกว่า “drpuuclinic ” ของท่าน ภายใต้การเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยบริษัท ศศิพัชร์ เลอ ซาจ จำกัด ในข้อกำหนดนี้ คำว่า "บริษัท" อ้างถึง drpuuclinic และ "ท่าน" หรือ "ของท่าน" อ้างถึง ท่านผู้ใช้งานเว็บไซต์ drpuuclinic

1. drpuuclinic ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ บริการเว็บไซต์ drpuuclinic โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของ drpuuclinic ถือเป็นที่ สิ้นสุด ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ drpuuclinic ไม่มีสิทธิ์ ในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจาก drpuuclinic ทั้งสิ้น

2. บริษัทขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ โดยให้หมายรวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทนี้ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท แต่เพียงผู้เดียว หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญา ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

3. drpuuclinic จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อความหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และบริษัทมีสิทธิที่จะระงับหรืองดการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวข้างต้น โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า บริษัทขอเรียนว่า บริษัทไม่ใช่ตัวแทน ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลที่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับเจ้าของข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความใด ๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทขอเรียนว่าเว็บไซต์นี้เป็นเพียงสื่อกลางที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล ระหว่าง ผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูลข่าวสาร ในด้านต่าง ๆ เท่านั้น โดยบริษัทไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงแหล่งที่มา และ / หรือรายละเอียด ของเนื้อหา ทั้งหมดของเว็บไซต์ ดังนั้นการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวหาก ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอก จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ ความรับผิด และ / หรือ ภาระผูกพันทางกฎหมายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ระหว่างบริษัท เจ้าของข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้บริการ สมาชิกของเว็บไซต์ และบุคคลภายนอก

4. drpuuclinic มีสิทธิในการตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบหรือเพิ่มข้อมูลทุกส่วนในตัวเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลต่างๆในตัวเว็บไซต์ที่เกิดขึ้นจากการสร้างโดยผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ตามที่เห็นสมควรและการตัดสิน